Shkaqet kryesore të vdekshmërisë dhe shpenzimeve të kujdesit shëndetësor në mbarë botën janë sëmundjet kronike, që rezultojnë nga stili i jetesës dhe faktorët e mjedisit. Barra ekonomike e zgjedhjes së varfër së stilit të jetesës nuk është më e qëndrueshme dhe është e pamundur të injorohet.
Shumica e sëmundjeve kronike janë të parandalueshme. Për të trajtuar shkaqet e këtyre sëmundjeve dhe për të qenë i suksesshëm në parandalimin e tyre, një fokus i fortë duhet të vendoset në aspektin e mjekësisë së stilit të jetesës .

LIFESTYLE MEDICINE përfshin kërkimin, parandalimin, diagnozën dhe trajtimin e disfunksioneve të shkaktuara nga një mënyrë jetese jo-fiziologjike (sëmundjet e lidhura me stilin e jetës, etj). Lifestyle medicine përfshin kërkimin, parandalimin, diagnozën dhe trajtimin e disfunksioneve të shkaktuara nga një jetesë jo-fiziologjike (sëmundjet e lidhura me stilin e jetës, LRDs) dhe mjediset morbidogjenike që ndihmojnë në promovimin e stileve të tilla jetese.

Qëllimi përfundimtar dhe fokusi primar i Lifestyle medicine është promovimi i stilit të jetesës së shëndetshme përmes mjediseve të mira dhe zgjedhjeve të shëndetshme. Trajtimi i LRD-ve përfshin intervenime ushqimore, ushtrime, psikologjike, sociale, ekonomike dhe mjedisore. Që kjo të funksionojë me sukses nevojitet edukimi, trajnimi dhe komunikimi rreth Lifestyle medicine në publikun e gjerë dhe professional.

Për ta bërë këtë me sukses, nevojitet edukimi, trajnimi dhe komunikimi rreth mjekësisë së stilit të jetesës në nivel profesional dhe publik, duke shmangur kurthin e “fajësimit të viktimës ” të individëve, mënyrat e stilit të jetesës të së cilëve janë të ndikuar nga rrethanat përtej kontrollit të tyre. Duke u bazuar në përkufizimin ekzistues, “ American College of Lifestyle Medicine”, dhe “Australian Lifestyle Medicine Association” dhe “European Lifestyle Medicine Organization” përcaktojnë Lifestyle Medicine (LM) si:

Lifestyle medicine është një degë e mjekësisë së bazuar në fakte, në të cilën ndryshime të përgjithshme të stilit jetesës (përfshirë ushqimin, aktivitetin fizik, menaxhimin e stresit, mbështetjen sociale dhe ekspozimet mjedisore) përdoren për të parandaluar, trajtuar dhe ndryshuar përparimin e sëmundjeve kronike duke adresuar shkaqet e tyre themelore. Ndërhyrjet e mjekësisë së stilit të jetesës përfshijnë shqyrtimin e vlerësimit të rrezikut të shëndetit, këshillimin për ndryshimin e sjelljes shëndetësore dhe aplikimin klinik të modifikimeve të stilit të jetesës. Mjekësia e stilit të jetesës shpesh përshkruhet në lidhje me farmakoterapi-në dhe forma të tjera të terapisë.

Lifestyle medicine është një fushë interdisiplinare e mjekësisë së brendshme, psikosociale dhe neuroshkencore, shëndetit publik, mjedisor, dhe biologjisë. Parimet kryesore të LM përfshijnë strategjitë parandaluese që adresojnë zakonet e stilit të jetesës, shkaqet biologjike themelore (gjithashtu shkaqe më të largëta të tilla si iniciativat e dizajnit urban për t’i bërë qytetet dhe lagjet më sociale dhe të favorshme për një stil jetese më të shëndetshëm), dhe patofiziologjia e përbashkët me LRD (p.sh. inflamacion sistemik, aks të rregulluar të stresit, disfunksione metabolike etj.). Si i tillë, LM është një formë zëvendësuese e trajtimit që ndihmon për të kapërcyer aspektet më të mira të shëndetit publik dhe mjekësisë klinike konvencionale.